Lapin Demareiden aluevaaliohjelma: Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on

Lapin hyvinvointialueen sosialidemokraattien  valtuutetut  pitävät huolta, että jokaisella lappilaisella on mahdollisuus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Aluevaaliohjelma toimii sosiaalidemokraattien  aluevaltuutettujen tiekarttana uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa. Valtuutettujen päämääränä on Lapin ihmisten sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen hyvinvoinnin  ja tasa-arvon lisääminen. Lapin hyvinvointialueen erityisenä tehtävänä on huolehtia saamenkielisistä ja saamelaiskulttuurin huomioivista sote-palveluista. Pidämme tärkeänä, että ympärivuorokautiset päivystykset jatkuvat kahdessa keskussairaalassa, Rovaniemellä ja Kemissä sekä Ivalon terveyskeskuksessa.

Tienviittoina matkalla kohti toimivaa hyvinvointialuetta aluevaltuutettujen työtä ohjaavat tärkeät sosiaalidemokraattiset periaatteet:

Ihmisten yhdenvertaisuus on palveluiden perusta

Ennaltaehkäisy ja peruspalvelut ovat  ensisijaiset

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat sote-palvelut kuuluvat kaikille

Hyvillä palveluilla luodaan kustannustehokkuutta

Henkilöstö ja laaja yhteistyö ovat hyvinvointialueen  kulmakiviä

Ihmisten yhdenvertaisuus on palveluiden perusta

Lapissakin osa ihmisistä voi muita huonommin ja heillä on hyvinvoinnissaan ja terveydessään ongelmia, joita voidaan ehkäistä ja parantaa. Ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa lisäämällä ennaltaehkäisyä ja kehittämällä sote-palveluita, jotka  huomioivat ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla, alueellisesti saavutettavia ja niistä tulee tiedottaa kaikille ymmärrettävällä tavalla.

Saamenkielisiin ja kulttuurinmukaisiin palveluihin, niiden kehittämiseen ja kielitaitoisen henkilökunnan saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Ennaltaehkäisy ja peruspalvelut ovat  ensisijaiset

Lähes kaikissa Lapin kunnissa sosiaali- ja terveyspalveluihin joutuu jonottamaan ja jonottaessa ongelmat ja vaivat kasvavat. Toisinaan sosiaali- ja terveyspalveluihin ei saa edes yhteyttä.  Tulevaisuuden sote-keskuksesta  vastataan puhelimeen ja yhteydenottopyyntöihin viipymättä. Ennaltaehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat kaikille: ihmisille itselleen, järjestöille, kunnille ja sote-alueelle. Tulevaisuuden sote-keskuksessa on tarjolla ennaltaehkäiseviä palveluita  ja perustason sosiaali- ja terveyspalveluita. Erikoisairaanhoidon ja  erityissosiaalityön palveluita tuodaan ihmisten saataville kunnissa sijaitseviin sote-keskuksiin.

Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat sote-palvelut  kuuluvat kaikille

Useilla ihmisillä on kokemus, etteivät sote-palvelut ole vastanneet hänen tarpeisiinsa.  Tieto palveluita käyttävän ihmisen palvelutarpeesta ja palveluista ei kulje eri sote-toimijoiden välillä. Palveluita kehitetään monimuotoisiksi, mikä tarkoittaa, että palveluissa hyödynnetään eri ammattilaisten osaamista, digitalisaatiota ja liikkuvia palveluita. Tietojärjestelmiä parannetaan ja ne yhteensovitetaan. Kun ihminen tarvitsee useita eri palveluita, tieto hänen elämäntilanteestaan ja palvelutarpeestaan on kaikkien tietoa tarvitsevien saatavilla. Palveluketjut on kehitetty sujuviksi eikä aikaa käytetä odottamiseen.  Sote-palvelut toteutetaan suunnitelmallisesti ja siten, että ihminen saa palveluista mahdollisimman suuren hyödyn. Kiireelliset palvelut on saatava heti ja kiireettömien palveluiden piiriin tulee päästä viikon sisällä.   Hyvinvointialueella toimivat pelastustoimen palvelut ovat sote-palveluiden läheinen kumppani arjen turvaajana ja auttajana kriisitilanteissa. Ruotsin ja Norjan raja-alueilla kehitetään rajat ylittävää yhteistyötä ja huolehditaan, että yhteistyö on vastavuoroista

Hyvillä palveluilla luodaan kustannustehokkuutta

Sote-palveluiden tuottajakenttä on  pirstaleinen eikä  verovaroja käytetä tehokkaasti ihmisten hyödyksi.  Toimimattomat palvelut tulevat kalliiksi sekä ihmiselle itselleen ja yhteiskunnalle. Uudella hyvinvointialueella  vastuu sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on hyvinvointialueen päättäjillä. Hyvinvointialueen tuottamia palveluita tukevat yritysten ja järjestöjen tuottamat palvelut.

Henkilöstö ja laaja yhteistö ovat hyvinvointialueen kulmakivinä

Hyvinvointialueen palvelut tarvitsevat osaavan ja sitoutuneen henkilöstön. Sote-palveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueelle merkitsee muutosta myös sote-palveluiden henkilöstölle. Sosiaalidemokraattien aluevaltuutetut huolehtivat, että  Lapin hyvinvointialue on hyvä ja haluttu työpaikka ja työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä. Henkilöstön määrän tulee olla riittävä ja heillä on oikeus tehdä työnsä hyvin. Hyvä henkilöstöpolitiikka ei jää vain juhlapuheisiin.

Hyvinvointialue tarvitsee laajaa ja monipuolista yhteistyötä ja luottamusta. Sosialidemokraatit ovat rakentamassa yhteistyöverkostoa kansalaisten, järjestöjen, kuntien, Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen ja oppilaitosten kanssa. Sosiaalidemokraattien aluevaltuutetut vahvistavat käyttäjädemokratiaa sekä asukkaiden ja järjestöjen osallisuutta.

Sosiaalidemokraatit huolehtivat siitä, että  kunnissa ja hyvinvointialueella muistetaan hyvien palveluiden olevan osa koko Lapin veto- ja pitovoimaa. Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueella  Lapin hyvinvointialueen tulee olla yhteistyökykyinen ja samalla ryhdikkäästi Lapin eduista huolehtiva toimija. Hyvä oppilaitosyhteistyö turvaa henkilöstön osaamista, alan tutkimusta ja tiedon tuotantoa sekä sote-palveluiden kehittämistä. Lapin Sosialidemokraatit vaikuttavat pitkäjänteisellä tavalla,  että alueen erityiset tarpeet tulevat huomioiduiksi hyvinvointialueiden taloudellisista voimavaroista päätettäessä.